Rent Relief

Español
Filipino
中文
Here to Stay

Here to Stay
by Zeph Fishlyn for SFADC 2021

Hindi ka pa nakakabayad ng upa o utilities? May makakatulong sa iyo.

Idinagdag noong ika-24 ng Mayo 2021

Kung hindi ka makakabayad ng upa dulot kawalan ng sahod o nadagdagan ang gastusin dulot ng pandemya, ipinapatupad ang mga pang-emerhensiyang batas para protektahan ka laban sa pagpapalayas. Basahin pa ang tungkol sa iyong mga karapatan dito, o tumawag sa anumang tenant rights group para sa karagdagang kaalaman.

Mayroong kasalukuyang pondong Pang-emerhensiyang Tulong sa Upa na makakatulong sa pagbangon mula sa utang sa upa dulot ng COVID at sa mga upang babayaran sa mga susunod na buwan. Ang kaalaman sa ibabab ay angkop sa mga nangungupahan sa San Francisco.  Ang mga nangungupahan sa Alameda at Contra Costa Counties ay maaaring mag-apply dito ng ayuda sa upa. Kung naninirahan sa ibang bahagi ng estado, maaaring hanapin kung saan mag-aapply dito.

Ang mga nangungupahan sa San Francisco ay maaaring maging kwalipikado sa dalawang magkaibang programa: isang programa ng estado and isa naman mula sa ating lungsod. Ang dalawang programa ay parehong gumagamit ng Pondong Pederal na Pang-emerhensiyang Ayuda sa Upa, subalit iba ang mga gabay para tukuyin kung sino ang bibigyan nila ng priyoridad at kung anong klaseng tulong ang kanilang aalukin. Ang mga nangungupahan ay kwalipikado lamang ng ayudang ito sa loob ng 15-buwan. Maaaring piliin ang isa o parehong programa, basta’t masasakop nito ang magkaibang buwan. Ang parehong programa ay para sa mga nangungupahan, maliban ang kanilang katayuang pang-imigrasyon. 

 • Kung kailangan mo ng tulong para bayaran ang upa mula Abril  2020 hanggang Marso 2021, mangyaring mag-apply sa programang Pang-emerhensiyang Ayuda sa Upa ng ating Estado sa housingiskey.com.  Ang matatanggap na halaga ng ayuda ng mga kwalipikadong nangungupahan ay nakasalalay sa partisipasyon ng kanilang kasero(a). Mangyaring basahin ang karagdagang kaalaman sa ibaba.
 • Kung kailangan mong ng tulong para bayaran ang upa mula Abril 2021 at sa mga susunod na buwan, makaktulong ang programa ng Lungsod sa pagbabayad ng hindi nabayarang upa sa nakalipas na tatlong buwan AT ang kasunod na tatlong buwan ng upa. Para ito sa mga nangungupahan na angkop sa patnubay ng prayoridad ng ating Lungsod.  Mangyaring basahin ang kaalaman sa ibaba o bisitahin ang sf.gov/renthelp.

Where can I get help understanding the application process?

Find a full list of local organizations available to help with the state’s application here, and the city’s application here. The following SFADC organizations can help answer questions and explain the process:

 • Bill Sorro Housing Program (BiSHoP): 415-513-5177, counseling@bishopsf.org. Mga Wika: Ingles, Español, Arabo
 • Chinatown Community Development Center: 415-984-2749. Mga Wika: Cantonese at Mandarin
 • Causa Justa :: Just Cause: 415.487.9203. Mga Wika: Español at Ingles
 • Housing Rights Committee of San Francisco: Ingles, Mandarin at Español sa 415-703-8644, Russo at Cantonese at  415-947-9085.
 • Mission SRO Collaborative: Ingles: (408) 658-6389, Español: (415) 570-4329 
 • SOMCAN: 415-552-5637, tenantcounselor@somcan.org. Mga Wika: Ingles, Filipino

Mga Madalas Tanungin

Maaaring kwalipikado ka sa ayuda kung ikaw naninirahan sa San Francisco na may hindi pa nababayarang upa o utilities, AT nakaranas ng kagipitang pinansyal dulot ng pandemyang COVID-19, AT ang sambahayang sahod ay nasa o mas mababa sa  80% ng Area Median Income (AMI).

Bukod sa mga nakalistang pangangailangan sa itaas para maging kwalipikado, ang parehong programa ng estado at lungsod ay maaaring magbigay ng prayoridad na matulungan ang ilang aplikante:

 • Programa ng Estado: Ang unang prayoridad ay ibibigay sa mga sambahayang nasa o mababa sa 50% ng Area Median Income (AMI) o hindi pa nakakabayad ng upa ng 9-na buwan o higit pa. Ang susunod na prayoridad ay ang mga aplikanteng naninirahan sa mga komunidad na lubhang naapektuhan ng COVID-19. Ang mga iba pang aplikante ay mapoproseso, ayon sa matitirang pondo.  
 • Lokal na Programa: ang mga aplikasyon ay mabibigyan ng prayoridad base sa panganib na mapapalayas o mawawalan ng tirahan, kabilang ang mga dating nakaranas ng kawalan ng tirahan, labis na mababagang kita, bilang ng tao sa loob ng pamilya at iba pang dahilan. Ang mapipili lamang sa pagtanggap ng pinansyal na ayuda ng programang ito ay ang mga aplikanteng patunay na nanganganib sa kanilang sitwasyon. 
 • Ang halaga ng ayuda mula sa Programa ng Estado ay nakasalalay kung paano sasagot ang iyong kasero(a).  Pagkatapos mai-sumite ang iyong aplikasyon, tatawagan ng Estado ang iyong kasero(a) at tatanungin sila kung papayag silang puksain ang 20% ng hindi nabayarang upa mula Abril 2020 hanggang Marso 2021.  Kung papayag sila, ang Programa ng Estado ay babayaran ang kasero(a) mo ng 80% ng hindi nabayarang upa at hindi mo na kailangang bayaran ang matitirang balanseng sakop ng panahon na iyon. Subalit kung hindi papayag ang iyong kasero(a), ang Programa ng Estado ay babayaran ka ng 25% para sa hindi nabayarang upa ng panahon na iyon. 
 • Kung magiging kwalipikado ka sa Program ng Lungsod, mababayaran ka para sa hindi nabayarang upa sa nakalipas na tatlong buwan AT ang pasulong na tatlong buwan ng upa. Halimbawa, kung na-aprubahan ang iyong aplikasyon sa Hunyo 2021, ang Programa ng Lungsod ay magbibigay ng ayuda sa upa para sa Abril-Hunyo (ang hindi nabayarang upa sa nakalipas na 3 buwan) at sa Hulyo-Setyembre (ang hindi pa nababayarang upa sa susunod na 3 buwan). 

Paalala lamang na kung hindi ka makakatanggap ng sapat na halaga para mabayaran ang lahat ng iyong utang sa upa, ang mga pang-emerhensiyang proteksyon laban sa pagpapalayas ay maaaring makatulong sa iyo.

Oo. Ang Programa ng Estado ay sakop ang utang sa upa sa pagitan ng Abril 2020 hanggang Marso 2021. Samantala, ang Programa ng Lungsod ay sakop ang Abril 2021 at ang ilang susunod na buwan. Magkaiba ang prayoridad at sakop na buwan ng dalawang programa. Ngunit, maaaring makatulong kung mag-aapply ka sa parehong programa. Subalit kung mag-aapply ka sa parehong programa, hindi ka makakatanggap ng ayuda para sa mga buwan na kung saan ka nakatanggap ng ayudang pang upa.

Hindi.  Hindi ka tatanungin sa iyong katayuang pang-imigrasyon.  Ang ayudang matatanggap mula sa programang ito ay hindi kikilalanin bilang “public charge”, at hindi maaapektuhan ang sinumang mag-aapply ng green card. Alamin pa ang tungkol sa pagiging kwalipikado sa iba’t ibang pampublikong programang ayon sa iyong katayuang pang-imigrasyon dito.

Hindi kinakailangang magpakita ng katibayan tungkol sa iyong sahod o gastusin.  Makipag-ugnayan sa iyo ang tenant counselor para sa mga wastong formulario.

Ang mga subtenants ay Kinakailangan ng Programa ng Estado na mag-apply kabilang ang kanilang pinunong nangungupahan sa parehong aplikasyon. Subalit ang Programa ng Lungsod ay nakikipag-ugnayan sa mga subtenants, kahit hindi sangkot ang pinunong nangungupahan.

Dapat magkahiwalay ang inyong pag-apply sa Programa ng Lungsod, ngunit kinakailangang magkasamang mag-apply sa Programa ng Estado bilang isang sambahayan. 

Maaari ka parin mag-apply at maging kwalipikado sa ayuda sa upa maliban kung ang iyong pabahay ay itinayo ng may permit o wala. Ang impormasyon na iyong ipapahayag ay hindi gagamitin sa anumang gawain o dahilan.

Ang kwalipikado lamang sa ayuda ng Programa ng Estado ay ang mga may utang sa upa sa pagitan Abril 2020 hanggang Marso 2021. Sa mga darating na panahon, ang Programa ng Lungsod ay tutulong din para bayaran ang upa para sa mga susunod na buwan. Para rin ito sa mga kwalipikadong aplikante na walang utang sa upa, subalit kasalukuyang bibigyan muna ng prayoridad ang mga nangungupahang may utang pa rin sa hindi nabayarang upa.

Kasalukuyang kwalipikado ka lamang kung naninirahan ka pa rin sa address na kung saan ka may utang sa upa. Ngunit, maaaring magbago ito sa mga darating na panahon.

Programa ng Estado: Maaaring simulan ng kasero(a) o ng nangungupahan ang proseso ng pag-apply. Subalit, kinakailangan pa rin ang mga nangungupahan na kumpletuhin ang kanilang sariling aplikasyon. Hindi kinakailangan ang mga nangungupahan na ipahayag ang kanilang personal na impormasyon/dokumento sa kanilang kasero(a) dahil maaaring isumite ito ng nangungupahan, derecho sa programa.  

Programa ng Lungsod: Ang mga nangungupahan lamang ang maaaring mag-apply. Ang mga kasero(a) ay kinakailangang magsumite ng W9 or anumang impormasyon tulad ng halaga ng hindi nabayarang upa. Kung hindi makikipag-ugnayan ang iyong kasero(a) o  pinunong katiwala sa Programa, magiging kwalipikado ka pa rin sa ayuda.

Alam namin na hindi pa rin sapat ang tulong ng mga programang ito, at kadalasan ang sistemang ito ay matagal nang may alinlangan. Patuloy na ipinaglalaban ng mga nangungupahan, manggagawa, at iba pang organisasyon sa ating estado ang makatuwirang pagbibigay ng palugit sa mga proteksyon laban sa pagpapalayas at pagpapalawak ng mga kasalukuyang programang ayuda sa upa. Higit sa lahat, may mga bagong pederal na pondo na darating sa mga susunod na buwan. Para sa pinakasariwang balita, mangyaring sundan kami sa Facebook.