Ayuda sa Upa

Here to Stay

Here to Stay
by Zeph Fishlyn for SFADC 2021

Hindi ka pa nakakabayad ng upa o ng utilidad? May tulong para sa iyo.

Idinagdag noong ika-17 ng Hunyo 2021

Kung hindi mo kayang magbayad ng upa dulot ng kawalan ng sahod o nadagdagan ang gastusin dahil sa pandemya, may mga pang-emerhensiyang batas na nagpoprotekta sa iyo laban sa pagpapalayas. Alamin ang iyong mga karapatan dito, o tumawag sa anumang tenant rights group para sa karagdagang kaalaman.

Mayroong pondo na Pang-emehensiyang Ayuda sa Upa funds na maaaring bayaran ang iyong utang sa upa dulot ng COVID at ang upa sa mga susunod na 3 buwan. Ang impormasyon sa ibaba ay angkop lamang sa mga nangungupahan sa San Francisco.  Para sa mga nangungupahan sa Alameda at Contra Costa Counties, maaari kayong mag-aplay ng ayuda sa upa dito. Kung nangungupahan ka sa ibang bahagi ng estado, mangyaring hanapin kung saan ka maaaring mag-aplay dito.

Ang mga nangungupahan sa San Francisco ay maaaring mag-aplay sa dalawang magkaibang programa: isa mula sa estado at isa naman mula sa ating lungsod. Ang dalawang programa ay gagamit ng pondo mula sa Pederal na Pang-emerhensiyang Ayuda sa Upa, subalit mayroong magkaibang alituntunin upang matukoy kung sino ang mas may prayoridad na matulungan at kung kanino ito aalukin. Ang mga nangungupahan ay maaari lamang makatanggap ng hindi lalampas sa 15 buwan ng ayuda sa upa at maaaring piliin ang isa o magkaparehong programam basta’t sasagutin ng ayuda ang iba’t ibang buwan na sakop nito. Maaaring mag-aplay ang mga nangungupahan sa programang ito, maliban ang katayuan sa imigrasyon. 

Kung kailangan mo ng tulong para bayaran ang hindi nabayarang upa, mangyaring mag-aplay sa pang-emerhensiyang ayuda sa upa ng Estado sa housingiskey.com. May karagdagang impormasyon sa ibaba.

Saan ako makakakuha ng tulong para intindihin ang proseso ng pag-aaplay?

May buong listahan ng mga lokal na organisasyon makakatulong sa iyo sa pag-aplay sa programa ng Estado dito. Ang mga sumusunod na organisasyong ka-alyado ng SFADC organizations ay maaaring sagutin ang iyong mga tanong at ipaliwanag ang proseso, at may ilan din na maaaring makatulong sa iyo sa pag-aplay at pag-sumite ng aplikasyon.

  • Bill Sorro Housing Program (BiSHoP): 415-513-5177, counseling@bishopsf.org. Mga Wika: Ingles, Español, Arabo. Maaari silang tumulong sa pagsumite ng aplikasyon.   
  • Chinatown Community Development Center: 415-984-2749. Mga Wika: Cantonese at Mandarin. Maaari silang tumulong sa pagsumite ng aplikasyon, kabilang ang pagsagot sa aumang tanong na angkop sa aplikasyon. 
  • La Voz Latina/ Catholic Charities: makakatulong sa personal sa 456 Ellis, tumawag sa 415-983-3970 o mag-email sa emergencyprogram@catholiccharitiessf.org para gumawa ng appointment. Languages: Ingles, Español. Maaaring tumulong sa pagsumite ng aplikasyon.
  • SOMCAN: Para gumawa ng appointment, tumawag sa 415-552-5637, mag email sa tenantcounselor@somcan.org, o bisitahin ang https://SOMCANscheduling.as.me/.   Mga Wika: Ingles, Filipino. Maaari silang tumulong sa pag-sumite ng aplikasyon sa pamamagitan ng appointment online o sa opisina. Hindi maaaring pumunta sa opisina ng walang appointment.

Mga Madalas Tanungin

Maaarin kang maging kwalipikado kung nangungupahan ka sa San Francisco na may pagkakautang sa upa o utilidad, AT nakaranas ng kagipitang pinansyal dulot ng pandemyang  COVID-19, AT ang sahod ng sambahayan ay nasa o mababa sa 80% ng Area Median Income (AMI).

Bukod sa mga kinakailangang kwalipikasyon sa itaas, ang programa ng estado at lungsod ay bibigyang prayoridad ang ilang mga aplikante na angkop sa mga sitwasyon sa ibaba:  

Programa ng Estado: Ang unang prayoridad ay ang mga sambahayan na nasa o mababa sa 50% ng Area Median Income (AMI) o mayroong 9 na buwan ng pagkakautang sa upa.  Ang susunod na prayoridad ay ang mga aplikanteng nasa loob ng komunidad na lubusang naapektuhan ng COVID-19. Ang mga ibang aplikante ay maipo proseso base sa matitirang pondo. 

Lokal na Programa: Ang prayoridad sa mga aplikasyon ay base sa nanganganib na mapalayas o mawalan ng tirahan, na may ilang katangian tulad kung naging homeless noon, lubusang mababa ang kinikitang sahod, kasapi ng pamilya at iba pa. Ang mga kwalipikado sa katangian ng pagiging bulnerable ay mapipili sa pagtanggap ng ayudang pinansyal. 

  • Pagkatapos magsumite ng an aplikasyon, kokontakin ng Estado ang iyong kasero at sasabihin sa kanila na mababayaran ng buo ang hindi nabayarang upa mula Abril 2020 hanggang Marso 2021. Pumayag man o hindi ang iyong kasero, ang Programa ng Estado ay babayaran ang iyong kasero ng 100% ng iyong utang sa upa at mawawala na iyong pagkakautang sa mga buwan na iyon. 
  • Kung magiging kwalipikado ka, ang Programa ng Lungsod ay babayaran ang upa na hindi nabayaran sa nakalipas na 3 buwan at ang pasulong na 3 buwan ng upa. Halimbawa, kung maaprubahan ang iyong aplikasyon sa Hunyo 2021, ang Programa ng Lungsod ay mag-aalok ng ayuda sa upa sa pagitan ng Abril-Hunyo (ang hindi nabayarang upa sa nakalipas na 3 buwan) at Hulyo-Setyembre (ang pasulong na upa).

Kung hindi magaging sapat ang halaga ng ayudang matatanggap sa pagbayad ng iyong utang sa upa, mayroong pang-emerhensiyang proteksyon sa pagpapalayas na maaaring makatulong sa iyo.

Oo. Ang Programa ng Estado ang sasagutin ang utang sa upa mula Abril 2020 hanggang Marso 2021. Ang Programa ng Lungsod ay sasagutin ang utang sa upa mula April 2021 at ang susunod na anim na buwan.  Magkaiba man ang sakop na buwan at prayoridad ng bawat programa, maaaring makatulong kung mag-aaplay ka sa parehong programa. Kung mag-aaplay ka sa parehong programa, hindi ka maaaring makatanggap ng ayuda sa mga buwan na sinagot na ng ibang programa.  

Hindi.  Hindi ka tatanungin tungkol sa iyong katayuan sa imigrasyon. Ang tulong mula sa programang ito ay hindi kinikilala bilang “public charge” para sa mga nag-aaplay ng green card. Alamin pa ang tungkol sa mga kwalipikasyon ng iba’t ibang pampublikong programa na may kinalaman sa katayuan ng imigrasyon dito.

Hindi kinakailangan ang mga dokumento para mapatunayan ang sahod o gastusin. Ang isang tagapayo ng nangungupahan ay maaaring makatulong sa iyo sa paggawa ng angkop na forms.  

Ayon sa Programa ng Estado, ang mga subtenant ay kailangang isama sa iisang aplikasyon ng kanilang master tenant.  Subalit, pinapayagan ang mga subtenant na mag-aplay sa Programa ng Lungsod, kahit hindi sangkot ang master tenant.

Kailangang magkahiwalay ang pag-aplay sa Programa ng Lungsod, ngunit kailangan iisa ang aplikasyon sa pag-aplay sa Programa ng Estado, bilang isang sambahayan.

Maaari kang mag-aplay at maging kwalipikado sa ayuda sa upa, maliban kung itinayo ang iyong yunit nang may permit o wala. Ang impormasyon na iyong ipapahayag ay hindi gagamitin sa ibang dahilan.  

Sa kasalukuyan, magiging kwalipikado ka lang sa ayuda kung ikaw ay naninirahan pa rin sa address ko saan ka mayroong utang sa upa. Maaaring magbago ito sa mga susunod na buwan.  

Programa ng Estado: Maaaring simulan ng kasero(a) o ng nangungupahan ay proseso na pag-aplay.  Subalit, ang mga nangungupahan ay kinakailangan pa rin mag-aplay para sa kanilang sarili o sambahayan. Hindi kinakailangan ang mga nangungupahan na i-abot ang kanilang personal na impormasyon/dokumento sa kanilang kasero(a) dahil maaari naman ito isumite ng direkta sa programa.

Programa ng Lungsod: Ang mga nangungupahan lamang ang maaaring mag-aplay. Ang mga kasero(a) ay kinakailangang magsumite ng W9 form o impormasyon tulad ng halaga ng hindi nabayarang upa. Kapag hindi makikipag-ugnayan ang iyong kasero(a) o master tenant sa Programa, maaari ka pa rin makatanggap ng ayuda. 

Alam namin na hindi sapat ang mga programang. Kadalasan, tinutustusan lamang nito ang sistemang hindi gumagana sa pabor ng nangungupahan. Patuloy na ipinaglalaban ng mga nangungupahan, organisadong manggagawa at ang iba’t ibang organisasyon ang pagkakaroon ng palugit sa proteksyon laban sa pagpapalayas at palawakin ang kasalukuyang programa ng ayuda sa upa. Sa madaling salita, mayroong bagong pondo mula sa pederal na gobyerno na darataing sa mga susunod na buwan. Para sa pinaka sariwang balita, mangyaring sundan kami sa Facebook.