May Karapatan ang mga Nangungupahan sa San Francisco!

Ikaw ay may karapatan sa tahanang ligtas at nasa mabuting kalagayan, at mga pagkukumpuning natutugunan sa tamang oras. Hindi mo kailangang lumipat kahit na pinipilit ka ng iyong may-ari na umalis o binabantaan kang ibebenta ang gusali. Ang pagpapalayas ay isang legal na proseso. Makipanayam sa mga tenant counselor bago pumirma ng anumang dokumento. Alamin ang iyong mga karapatan bilang nangungupahan sa sfadc.org/karapatan.


Makipanayam sa isang tenant counselor bago pumirma ng anumang dokumento. Nakalista sa ilalim ang mga tenant rights clinics sa siyudad na nagbibigay ng libreng pagpapayo at suportang pang-legal sa Tagalog. Matatagpuan ang buong listahan ng mga tagapayo at suportang may abogado dito.