Tagalog

Impormasyon para sa mga nangungupahan sa panahon ng krisis na covid-19 na magagamit dito

GABAY PARA MALAMAN NINYO ANG INYONG MGA KARAPATAN
MULA SA SF ANTI-DISPLACEMENT COALITION
KOALISYON NG SF LABAN SA PAGPAPAALIS SA TINITIRHAN. *
Tagalog Glossary

Pumunta sa itong pahina para sa listahan ng mga grupo na nagtataguyod ng mga karapatan ng umuupa sa San Francisco, o ang pahinang ito para sa mga mapagkukunan ng tagalog: http://sfadc.org/resources-tagalog/

PINAPAALIS BA KAYO SA INYONG TINITIRHAN?   PDF

IBINEBENTA ANG AKING BUILDING   PDF

MGA BUY-OUT   PDF

PANGHA-HARASS O PANLILIGALIG   PDF

ANG PAGPAPATIBAY SA MGA TIRAHAN AT GUSALI, LABAN SA LINDOL   PDF (isang pahina) / PDF (malaking pag-print)


PINAPAALIS BA KAYO SA INYONG TINITIRHAN?

HINDI NINYO KAILANGANG UMALIS DAHIL LAMANG SINABI NG INYONG LANDLORD O NAGPAPAUPA NA KAILANGAN NINYONG GAWIN ITO!

May sinusundan na napaka-espesipikong legal na proseso ang legal na pagpapaalis sa tinitirhan, at kailangan itong sundin ng inyong landlord. Kailangang nakasulat ang lahat ng abiso para sa eviction o pagpapaalis sa tinitirhan. Bukod rito, kung nakatira kayo sa apartment na rent-controlled (may pinapahintulutan lamang na pagtaas kada taon), puwede lamang kayong paalisin ng landlord dahil sa mga espesipikong dahilan na tinatawag na “Just Cause (Makatuwirang mga Dahilan).”

KUMAUSAP AGAD NG COUNSELOR O TAGAPAYO PARA SA KARAPATAN NG MGA TENANT O NANGUNGUPAHAN KUNG SINUSUBUKAN NG LANDLORD NA PAALISIN KAYO SA TINITIRHAN.

Pumunta sa http://sfadc.org/resources-tagalog/ para sa listahan ng mga grupo na nagtataguyod ng mga karapatan ng umuupa sa San Francisco.

MGA JUST CAUSE O MAKATUWIRANG DAHILAN PARA SA PAGPAPAALIS

Sa ilalim ng 37.9(a) ng Ordinansa para sa mga Pag-upa ng SF (SF Rent Ordinance), kailangang magkaroon ng makatuwirang dahilan and mga landlord ng apartment na rent-controlled para mapaalis ang nangunguahan sa gayong unit. Para sa buong listahan ng mga pinahihintulutang dahilan para sa pagpapaalis, tingnan ang www.sftu.org/justcauses/.

Ilan sa dahilan ng pagpapaalis ang paglabag ng umuupa sa kasunduan ng pag-upa o sa batas.Tinatawag ang mga ito na “For-Fault” evictions o pagpapaalis nang “Dahil sa Paglabag sa Kasunduan o sa Batas.”

Kasama sa ilang karaniwang halimbawa ang:

 1. Hindi pagbabayad ng upa, karaniwan nang huling pagbabayad, o madalas na tumatalbog na tseke.
 2. Hindi pagsunod (paglabag) sa nakatakda sa kasunduan sa pag-upa na hindi naiwasto matapos ang nakasulat na abiso mula sa landlord.
 3. Panggugulo o pagdudulot ng malaking pinsala sa unit (basura), o “paglikha ng malaking paghadlang sa ginhawa, kaligtasan o kasiyahan sa gusali ng nagpaapaupa o ng iba pang nangungupahan sa building.”

May limitadong pangkat ng mga dahilan para paalisin ng landlord ang umuupa na hindi lumabag sa kasunduan ng pag-upa o sa batas. Tinatawag ang mga ito na “For-Fault” evictions o pagpapaalis nang “Dahil sa Paglabag sa Kasunduan o sa Batas.” Kadalasan, may karapatan ang mga tenant sa bayad para sa relokasyon.

Kasama sa ilang karaniwang halimbawa ang:

 1. OMI: Pagtira ng landlord o ng malapit na kamag-anak ng landlord (kung nakatira ang landlord sa gusali).
 2. Pagbebenta ng unit na na-convert na para maging condo. Hindi puwedeng paalisin ang matatanda at may permanenteng kapansanan na mga tenant nang dahil sa pagko-convert para maging condo.
 3. Mga capital improvement (pagdaragdag ng istruktural na pagbabago) o rehabilitasyon. May karapatan ang tenant na muling tumira sa unit sa dati nang pag-upa, kapag natapos na ang trabaho.
 4. Mga pagpapaalis batay sa Ellis Act, na nangangailangan ng pagkakatanggal sa lahat ng unit sa building mula sa paggamit sa mga ito bilang mga paupahang bahay.

MGA ABISO PARA SA PAGPAPAALIS

Hindi puwedeng pasalita o sinasabi lamang ang mga abiso para sa pagpapaalis. Nagsisimula ang tunay na pagpapaalis sa pamamagitan ng nakasulat na abiso, na madalas na para sa 3, 30 o 60 araw. Hindi ninyo kailangang umalis sa inyong bahay sa pagtatapos ng abisong ito, at hindi kayo puwedeng puwersahin ng inyong landlord. Kung hindi pa kayo nakaaalis pagkatapos ng 3, 30, o 60 araw, puwede nang simulan ng landlord ang proseso ng pagpapaalis sa korte sa pamamagitan ng summons o kautusan (Unlawful Detainer o pananatili sa inuupahan nang walang legal na karapatan).

Kapag nakatanggap kayo ng “Summons and Complaint for Unlawful Detainer (Kautusan at Reklamo para sa Pananatili sa Inuupahan nang Walang Legal na Karapatan),” KAILANGAN NINYONG SAGUTIN ITO SA LOOB NG LIMANG ARAW, o posibleng mawala sa inyo ang karapatan na magkaroon ng paglilitis, at mas mabilis na maipatutupad ang eviction o pagpapaalis sa inyo. No ibilang ang mga Sabado, Linggo at pista opisyal bilang mga araw. Kapag hindi ninyo sinagot ang summons, awtomatikong talo na kayo at puwede na kayong mapaalis ng Sheriff o alagad ng batas sa loob ng isang linggo.

ANG PAGSAGOT (THE ANSWER): Sagutin ninyo ang Summons sa pamamagitan ng pagkumpleto sa form ng korte na tinatawag na “Answer (Sagot).” Posibleng puwede rin muna kayong mag-file ng motion o aksiyon sa korte kung saan binabanatan ninyo ang katumpakan ng pagpapa-evict sa inyo. MAHIGPIT NA INIREREKOMENDA na kumuha kayo ng tulong sa pagfa-file sa mga ito mula sa Eviction Defense Collaborative (evictiondefense.org).

ISINASAGAWA ANG MGA EVICTION O PAGPAPAALIS SA PAMAMAGITAN NG KORTE

Hindi na-e-evict o napaaalis ng mga landlord ang mga nangungupahan; ang mga hukom at sheriff ang nakagagawa ng mga eviction o pagpapaalis. Kapag nangungupahan kayo, may legal na karapatan kayong manatili sa inuupahan hanggang sa piliin ninyong umalis o makakuha ng kautusan mula sa korte ang landlord. Bago kayo mapaalis, may karapatan kayong iharap ang inyong kaso sa jury o lupon ng mga tagahatol. Kapag nanalo kayo, puwede kayong manatili sa inuupahan. Kapag natalo kayo, ang sheriff lamang ang may karapatang paalisin kayo.

LEGAL NA TULONG

Para masagot ang Unlawful Detainer, kailangan ninyong kumuha ng legal na tulong. Tumutulong ang Eviction Defense Collaborative (Kolaborasyon para sa Pagtatanggol mula sa Pagpapaalis sa mga Inuupahan, EDC) sa mga nangungupahan sa kanilang pagsagot sa mga papeles na para sa korte. Dalhin ang inyong mga papeles sa EDC, 1338 Mission Street, 4th Floor, 9-11:00 am at 1-3 pm. Huwag tumawag. Dumaan para makipag-usap sa counselor o tagapayo sa mga oras ng pagpapayo.

MGA EVICTION O PAGPAPAALIS NANG DAHIL SA PAGGANTI

Isinasaad ng Kodigo Sibil (Civil Code) 1942.5 ng California na hindi puwedeng gantihan ng landlord ang mga nangungupahan sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanila o pagtataas ng upa. Kapag sinubukan kayong paalisin ng landlord sa loob ng anim na buwan mula sa aksiyon na ginawa ninyo upang ipaglaban ang inyong mga karapatan, posibleng may depensa kayo laban dito. Tiyakin ang pagtatago ng mga kopya ng lahat ng aksiyon na posibleng dahilan para sa pagganti, tulad ng mga abiso mula sa Lupon para sa mga Pagpapaupa (Rent Board), abiso para sa Pag-iinspeksiyon ng Gusali (Building Inspection) at iba pa.

>Top of page


IBINEBENTA ANG AKING BUILDING

HINDI MAGBABAGO ANG INYONG MGA KARAPATAN KAHIT NA MAG-IBA PA ANG NAGPAPAUPA SA INYO!

Hindi kayo puwedeng ma-evict o mapaalis, hindi puwedeng taasan ang inyong upa, at hindi rin puwedeng palitan ang rental agreement o kasunduan sa pagpapaupa dahil naibenta na ang inyong building. Huwag mag-panic! Ito na ang panahon na importanteng malaman ang inyong mga karapatan, at may mga hakbang na puwede kayong gawin para maprotektahan ang sarili at manatili sa inyong tahanan.

KUMAUSAP SA TENANTS RIGHTS COUNSELOR (TAGAPAYO UKOL SA MGA KARAPATAN NG MGA UMUUPA) KUNG IBINEBENTA ANG INYONG BUILDING

Huwag pumirma ng kahit na anong dokumento kung wala pa kayong nakakausap na counselor!

Pumunta sa www.SFADC.org para sa listahan ng mga grupo na nagtataguyod ng mga karapatan ng nangungupahan sa San Francisco.

KAPAG IBINIBENTA ANG BUILDING, MADALAS NA NANGYAYARI ANG ISA SA TATLONG BAGAY:

1. Ginagawang mga condo ang building, o nagkakaroon ito uri ng joint ownership (magkakasamang pagmamay-ari) na tinatawag na “tenancy in common (magkakasabay na pagmamay-ari,TIC)” at ibinibenta bilang tahanan sa bumibili.

2. Gusto ng landlord o nagpapaupa na tumira sa isa o higit pang unit at posibleng gusto rin niyang tumira ang iba pang miyembro ng pamilya sa iba pang unit.

Posibleng makagawa ang landlord ng owner move-in (paninirahan ng may-ari, OMI) upang makatira sa inyong apartment, pero kailangan niyang sundin ang legal na proseso para sa OMI. Maraming pagpapaalis na OMI ang peke at natatagpuang bakante ang mga apartment, o muling pinauupahan nang ilegal sa bagong tenant sa presyo ng merkado.

3. Nagpapatuloy bilang investment na rental property o paupahan ang gusali (nakatira ang landlord sa ibang lugar).

Mahal bumili ng gusali sa presyo ng merkado sa kasalukuyan, at posibleng naghahanap ng paraan ang mga bagong landlord para lumaki pa ang kanilang kita:

 • Posibleng subukan nilang papirmahin ang mga umuupa ng bago kasunduan sa pag-upa na mas marami ang restriksiyon, o posibleng subukan nilang magbawas ng mga serbisyo para mas malaki ang makuha nila mula sa ibinabayad ninyong upa.
 • Posible ring hikayatin ang mga umuupa na umalis sa pamamagitan ng pag-alok ng pera para umalis (pag-alok na buyout). Hindi ninyo kailangang tanggapin ang alok. Malamang na hindi magandang kasunduan ito para sa inyo.
 • Kung minsan, hinaharass ang mga matagal nang umuupa na nagbabayad ng medyo murang upa dahil kapag napaalis ang matagal nang tenant, puwede nilang taasan ang upa nang hanggang sa gusto nila.

ANO ANG “ESTOPPEL AGREEMENT” O “LISTAHAN NG MGA TANONG TUNGKOL SA PAG-UPA?” KAILANGAN KO BANG PIRMAHAN ITO? 

Kapag ibinibenta ang building, madalas na binibigyan ng realtor ang mga tenant ng “estoppel agreement” o “listahan ng mga tanong” para pirmahan. Sa pamamagitan ng form, kumukuha ng inpormasyon ang landlord upang pagtibayin ang impormasyon tungkol sa mga bahagi ng lugar na mayroon o wala kayong access o nagagamit o hindi, at kung ano ang puwede at hindi puwedeng gawin sa lugar. Hindi ninyo kailangang sagutan o pirmahan ang form, maliban na lamang kung itinatakda ng inyong rental agreement o kasunduan sa pagpapaupa na gawin ito. Posibleng mas gusto ninyong magsulat ng sariling impormal na liham kapalit nito. Mas malamang na hindi magagamit ito laban sa inyo sakaling may makaligtaan kayong isulat. Posibleng ring mapahintulutan kayo ng sulat na magawan ng dokumentasyon ang mga berbal na kasunduan, kagaya ng iba pang kasama sa bahay, alagang hayop, paradahan, paggamit ng bakuran, at iba pa.

Kapag tinanong ng landlord kung isa kayong “protektadong tenant” para sa dahilan ng owner move-in eviction o pagpapaalis nang dahil sa pagtira ng may-ari (halimbawa, matatanda, may kapansanan, o pamilya na may mga anak), kailangan ninyong sagutin ito para maipaglaban ninyo ang protektadong katayuan sa hinaharap.

KAILANGAN BA NINYONG PUMIRMA NG BAGONG KASUNDUAN SA PAG-UPA?

Sinusubukan ng maraming bagong landlord na puwersahin ang mga umuupa na pumirma ng bagong kasunduan sa pag-upa. Hindi ninyo kailangang pumirma ng bagong kasunduan na malaki ang pagkakaiba sa kasalukuyang kasunduan! Mapupuwersa lamang kayong pumirma kung aalukin kayo ng landlord ng kasunduan na kapareho ng kasunduan na mayroon kayo ngayon. Kung mayroon kayong kasunduan noong lumipat, pero nasa month-to-month o buwanang kasunduan ngayon, malamang na mas ligtas kung pipirma kayo ng isa pang kasunduan. Bukod rito, posibleng makabuti sa inyo ang pagpirma ng kasunduan na magbibigyan kayo ng proteksiyon mula sa no-fault eviction o pagpapaalis dahil natapos na ang kasunduan (tulad ng mga pagpapaalis batay sa batas Ellis o OMI) sa panahon ng kasunduan sa pag-upa.

PUWEDE BANG TAASAN NG BAGONG LANDLORD ANG AKING UPA?

Hindi puwedeng taasan ng bagong landlord ang upa nang higit pa sa pinahihintulutang halaga, maliban na lamang kung “umaasa sila sa naipon” na pagtataas ng upa na hindi ginawa ng dating landlord. Ang mga pagtaas na ito ay kailangang iyong napahintulutan na sa tinutukoy na mga taon. Nangangailangan ang pagtaas ng upa ng nakasulat na abiso 30 araw bago ang pagtaas. Kung 10% o higit pa ang “banked” o naipong upa, kailangan ng nakasulat na abiso 60 araw bago ang pagtaas.

ANO ANG ELLIS ACT O BATAS ELLIS?

Kung ibinebenta ang inyong building, kailangang malaman ninyo ang tungkol sa Ellis Act. Batas ito ng estado na nagpapa-hintulot sa landlord na umalis sa negosyo ng pagpapaupa sa pamamagitan ng pagpapaalis sa lahat ng umuupa at hindi na pag-aalok sa building para sa pagpapaupa o pagbebenta (off the market). Ginagamit ang batas na ito bilang paraan ng pag-iwas sa pagkokontrol sa upa, sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bagong tenant sa building na nagbabayad ng upa na nakabatay sa mga presyo sa merkado. Pinatataas din nito ang presyo ng building dahil mas mataas na maibebenta ang ari-arian kung walang nangungupahan.

Mayroong 120 araw ang mga umuupa na humaharap sa pagpapaalis batay sa Ellis Act, maliban na lamang kung senior o matatanda sila o may kapansanan, at sa ganitong mga kaso, mayroon silang isang taon. Tatanggap din sila ng pera para sa relokasyon. Gayon pa man, posibleng labanan ang pagpapaalis na ito batay sa Ellis Act sa pamamagitan ng pagtawag ng pansin sa mapanlinlang na paggamit nito.
>Top of page

MGA BUY-OUT

ANO ANG BUY-OUT?

Ang buy-out ang pag-alok ng pera kapalit ng pag-alis ng tenant o nangungupahan. Madalas na inaalok ng mga landlord o nagpapaupa ang buyout kapag wala silang dahilan para sa legal na pagpapaalis o upang malusutan ang mga balakid na nasa proseso ng legal na pagpapaalis, kasama na ang mga posibleng restriksiyon sa puwedeng mangyari sa unit matapos makaalis ang mga nangungupahan. .

DAPAT KO BANG TANGGAPIN ANG ALOK NG PAGBA-BUYOUT?

Madalas na hindi kailanman nakabubuting transaksiyon ang mga buyout para sa umuupa, lalo na at dahil napakataas ngayon ng kinakailangang halaga para mabuhay sa San Francisco. Tingnan ang likod para sa halimbawa kung gaano kabilis maubos ang pera sa kasalukuyang merkado para sa mga tahanan. Marami sa mga dating umuupa na kumuha ng buyout ay mas gusto sanang nanatili na lamang sa kanilang apartment pero napilitan sila nang dahil sa pananakot, pangha-harass o pagbabanta na palalayasin. May mga regulasyon na ngayon ang Lungsod ukol sa mga buyout at mayroong 45 araw ang umuupa para magpalit ng isip at umatras sa kasunduan para sa buyout.

ILANG BAGAY NA DAPAT ISAALANG-ALANG KAPAG INALOK NG BUYOUT:

 • Magkano ang upa sa bagong lease o kasunduan sa pag-upa sa inyong komunidad?
 • Gaano katagal ang balak sana ninyong panahon ng pananatili sa inyong unit o sa komunidad?
 • Makahahanap ba kayo ng ibang lugar dito sa San Francisco?
 • May dahilan kung bakit gusto ng landlord ninyo na kumuha kayo ng buyout. Mas pinahahalagahan ba ninyo ang inyong apartment kaysa sa pera?

IMPORMASYON TUNGKOL SA BAGONG BATAS PARA SA PANGANGASIWA SA MGA BUYOUT

 • Kailangang iparehistro ng landlord ang alok ng pagba-buyout sa Lupon para sa Pagpapaupa (Rent Board) sa pamamagitan ng “pre-buyout negotiations disclosure form (form na nagsisiwalat ng tungkol sa mga negosasyon bago ang pagba-buyout),” at kailangan ding bigyan ang tenant ng ikalawang form na nagsasama ng listahan ng mga grupong nagtataguyod ng karapatan ng nangungupahan, bago pa magsimula ang mga negosasyon.
 • Hindi kailangang pumayag ng tenant na pumasok sa negosasyon sa pagba-buyout, pero kapag ginawa nila ito, puwede silang kumonsulta sa abogado at umatras sa kasunduan sa loob ng 45 araw ng pagpirma nito. Kailangang mai-file ang pinal na kasunduan sa Rent Board sa loob ng 45-59 araw.
 • Puwedeng ipatupad ang anumang paglabag sa batas na ito sa pamamagitan ng aksiyong sibil sa korte ng estado. Posibleng maapektuhan ng mga buyout ang kakayahan ng landlord na gawing condo ang mga paupahan kung binigyan ng buyout ang taong senior o matanda na, may kapansanan, o may malubhang karamdaman, o kung dalawa o higit pa sa mga umuupa ang nakakuha ng buyout nang hanggang sa sampung taon bago maaprubahan ang condo conversion (pagpapalit sa gamit ng gusali para maging mga condo unit).

KUMAUSAP KAAGAD SA COUNSELOR O TAGAPAYO PARA SA MGA KARAPATAN NG MGA TENANT KAPAG INALOK KAYO NG BUY-OUT

Huwag pumirma ng kahit na ano kung wala pa kayong nakakausap na counselor! Pumunta sa www.SFADC.org para sa listahan ng mga grupo na nagtataguyod ng mga karapatan ng umuupa sa San Francisco.

Bibihira ang pagkakataon na mabuti para sa umuupa ang mga buyout.
Tingnan natin ang isang halimbawa para makita kung gaano kabilis mawala ang pera mula sa buyout

 >Top of page

Pangha-harass o Panliligalig

KUNG NAKARARANAS KAYO NG PANGHA-HARASS O PANLILIGALIG

 • Hindi kayo puwedeng berbal o pisikal na i-harass o pagbantaan ng landlord o nagpapaupa, at hindi rin siya puwedeng tumawag ng pulis para puwersahin kayong umalis.
 • Hindi kayo puwedeng makaranas ng diskriminasyon nang dahil sa inyong lahi, etnisidad, kasarian, seksuwal na oryentasyon, lugar ng kapanganakan, katayuan ng imigrasyon o pagiging mamamayan, relihiyon, edad, pagiging magulang, pagpapakasal, pagbubuntis, kapansanan, AIDS o dahil may anak kayo.
 • Pangha-harass ang mga banta ukol sa katayuan ng inyong imigrasyon at ilegal ang mga ito sa ilalaim ng ordinansa para sa mga pagpapaupa.

Pumunta sa www.SFADC.org para sa listahan ng mga grupo na nagtataguyod ng mga karapatan ng umuupa sa San Francisco, o ang pahinang ito para sa mga mapagkukunan ng tagalog: http://sfadc.org/resources-tagalog/

PALAGING TANDAAN NA MAGTAGO NG NAKASULAT NA REKORD!

 Makatutulong ang nakasulat na rekord para magawan ninyo ng dokumentasyon ang pangha-harass at maprotektahan ang sarili laban sa mga claim o ibinibintang ng inyong landlord.

 • Itago ang mga kopya ng sulat na ipadadala ninyo sa inyong landlord.
 • Itago ang mga resibo.
 • Magkaroon ng log o talaan ng mga sinabi o ginawa ng landlord sa inyo, at isulat din ang lugar kung saan at petsa kung kailan nangyari ang insidente. Sa kaso ng pangha-harass, isulat ang pangalan ng sinumang nakasaksi.

Kapag nagpatuloy ang pagha-harass, sumulat ng liham sa landlord kung saan iniisa-isa ninyo ang hindi magaganda o nakasasakit na bagay na kanyang ginawa, kasama na ang mga petsa at oras. Kapag nagpatuloy ang kanyang pangha-harass, puwede ninyong pag-isipan ang paghahain ng petisyong decrease in services o pagbabawas ng mga serbisyo sa Lupon para sa mga Pagpapaupa (Rent Board) kung nasa ilalim kayo ng rent control (pangangasiwa sa mga pagpapaupa), ang paggawa ng aksiyon sa Korte para sa Paghahabol na Maliliit ang Halaga (Small Claims Court), o pagkonsulta sa abugado tungkol sa iba pang uri ng legal na aksiyon.

May karapatan kayong mag-file ng Restraining Order o Kautusan na Nagbibigay ng Proteksiyon sa Superior Court (korte para sa mga paglilitis ng kaso), at nang magkaroon ng mga restriksiyon ang pagkontak sa inyo ng inyong landlord. May makukuhang mga form sa Clerk ng Superior Court sa Superior Courthouse, na nasa kanto ng mga kalyeng Polk at McAllister.

PAGPASOK NG LANDLORD O NAGPAPAUPA SA INYONG TAHANAN

Kailangang bigyan kayo ng landlord ng 24 oras na na nakasulat na abiso para pumasok sa inyong unit, at puwede lamang siyang pumasok sa mga sumusunod na pagkakataon:

 • Upang gumawa ng mga kinakailangan at napagkasunduang pagkukumpuni o serbisyo.
 • Upang ipakita ang unit sa posibleng uupa, buyer, may hawak ng mortgage o pagkakasanla, tagakumpuni o kontratista.
 • Upang inspeksiyunin ang unit nang dahil sa kahilingin ng umuupa para sa pagsasauli ng security deposit (halagang nagsisilbing proteksiyon sakaling may malabag sa kasunduan ang umuupa).
 • Kung may kautusan ang korte na nagbibigay ng awtorisasyon sa pagpasok ng landlord.

Kapag ilegal na pumasok ang landlord sa inyong tahanan, dapat kayong sumulat ng liham na naggigiit ng 24 oras na abiso para sa mga pagpasok sa hinaharap at nagsaad na gusto ninyong matigil na ang mga ilegal na pagpasok. Puwede rin ninyong igiit na mag-iskedyul lamang ang landlord ng pagpasok sa mga normal na oras para sa paggawa at mga transaksiyon (Lunes hanggang Biyernes, 8am – 5pm). Puwedeng pumasok ang mga realtor o nagbebenta ng bahay sa mga araw ng Sabado at Linggo para maipakita ang unit sa mga limitadong pagkakataon.

PAGPUPUTOL SA MGA UTILITY NA KAGAYA NG TUBIG, GAS AT KORYENTE

Hindi puwedeng putilin ng landlord ang alinman sa inyong mga utility (kagaya ng tubig, gas at koryente) para sa layunin ng pagpapaalis o pangha-harass sa inyo. Kung naputol na ang inyong utility, tawagan ang kompanya para sa utility at subukang ipakabit uli ito. Kapag hindi nangyari ito, subukang kumontak sa Komisyon para sa mga Pampublikong Serbisyo (Public Utilities Commission) sa 415-703-1170. Kung pinutulan kayo ng tubig, tumawag sa 415-551-4767, at ilagay ang bill o singil sa inyong pangalan.

 • Ilista ang lahat ng insidente, petsa at haba ng panahon na naputol ang serbisyo sa inyo.
 • Ipagbigay-alam sa inyong landlord sa pamamagitan ng sulat na alam ninyo ang inyong mga karapatan at ilegal ang pagputol sa inyong mga utility. Magtago ng kopya ng sulat para sa inyong mga rekord.
 • Kung hindi nagbabayad ng singil sa utility ang landlord, puwede ninyong ipakabit muli ang mga utility sa inyong pangalan.
 • Pumunta sa Lupon para sa Pagpapaupa (Rent Board) ng SF para magfile ng petisyon para sa ‘decrease of services o pagbabawas ng mga serbisyo’ (25 Van Ness Ave.) at para na rin sa posibleng pagbabawas sa ibinabayad na upa.

PAGKAKA-LOCKOUT O PAGKAKANDADO NG INUUPAHAN

Hindi kayo puwedeng i-lock out ng landlord mula sa inyong tahanan. Kung na-lock out kayo:

 • Sa ilalim ng Kodigo Penal (Penal Code) 418, nakagawa ang inyong landlord ng misdemeanor (maliit na paglabag sa batas) at posibleng maaresto.
 • May karapatan kayong muling makapasok sa lugar kahit na kailangan ninyong puwersahin ang pagpasok. Magdala ng pruweba ng inyong pangungupahan sa lahat ng oras.
 • Magtago ng rekord ng mga insidenteng ito.
 • Sumulat ng liham sa landlord na nagsasabing alam ninyo ang inyong mga karapatan at gusto ninyong matigal na ang sitwasyon nang hindi na magkakaroon pa ng pangha-harass sa hinaharap. Magtago ng kopya nito.

ANG SAN FRANCISCO DISPLACEMENT COALISTION AY GRUPO NG MGA ORGANISASYON NG NANGUNGUPAHAN AT KAALYADO NA NAG-ORGANISA LABAN SA NAPAKARAMI NANG PAGPAPAALIS AT PAGTATAAS NG UPA SA ATING LUNGSOD, NA HUMANTONG NA SA PAGKAKATANGGAL MULA SA KANILANG TIRAHAN NG LIBO-LIBONG TAGA-SAN FRANCISCO. HANAPIN KAMI SA WWW.SFADC.ORG

IPINAGKALOOB ANG IMPORMASYON NG SAN FRANCISCO TENANTS UNION (UNYON NG MGA NANGUNGUPAHAN SA SAN FRANCISCO) AT NG HOUSING RIGHTS COMMITTEE (KOMITE PARA SA MGA KARAPATAN SA PABAHAY)

>Top of page

ANG PAGPAPATIBAY SA MGA TIRAHAN AT GUSALI, LABAN SA LINDOL

Ano ba ito?
Ipinatupad ng ating lungsod ang pagpapa-retrofit or pagpapatibay ng mga gusali na gawing ligtas ito laban sa anumang lindol. Sa pagsapit ng September 2020, ang mga nagmamay-ari ng mga paupahan at gusali ay dapat nakumpleto ang lahat ng kailangan na patibayin ang mga gusaling nangangailangan na mapatibay o maretrofit. Kung nais niyong i-check kung ang gusali ninyo ay nakalista sa ating lungsod, mag log-on sa https://sfdbi.org/softstory at hanapin ang Soft Story Properties List.

Ano ang gagawin konstruksyon sa pagpaparetrofit ng gusali?
Gagawin lamang ang konstruksyon sa ibaba ng gusali, madalas sa loob ng garahe, para mapatibay ang istraktura ng gusali, kung sakaling magkaroon ng lindol. Ang garahe o ang commercial space sa ibaba ang pinaka mapanganib na lugar sa kagitnaan ng lindol. Ito ang dahilan kung bakit kailangang mapatibay ang mga gusali.

Kailangan ko bang lumikas sa aking tirahan?
Sa karamihan ng mga situasyon, HINDI mo kailangang lumikas. Kung nakatira ka sa ibabang bahagi ng gusali o sa in-law apartment na katabi ng garahe, baka kailanganin mong lumikas mula sa tirahan mo upang masimulan ang pagpapatibay ng gusali.

Kung nakatira ako sa ibabang bahagi ng gusali, paano ko malalaman kung kailangan kong lumikas?
Base sa State law, kailangan mo makatanggap ng written 60-day temporary eviction notice (30-days temporary eviction notice kung wala pang isang taon kang naninirahan sa iyong tahanan). Ang nagmamay-ari ng paupahan ay dapat mayroong mga permit na naka-apply at na-aprubahan ng Department of Building Inspections bago siya mag-hain ng temporary eviction notice.

Dapat may matatanggap ka ring kalahati ng relocation benefits (para sa presyo ng relocation benefits, maaring makipag-ugnay sa mga organisasyong nakalista sa ibaba), at ang isang kalahati ay matatanggap mo sa iyong pansamantalang paglikas. Dapat nakasulat sa notice na may karapatang kang bumalik sa iyong inuupahan at dapat nakasulat din ang mga petsa kung kailan matatapos ang pag-retrofit (ang mga petsa nito ay dapat nakatakda). Pinapayuhan namin kayo na sumulat sa nagmamay-ari ng iyong inuupahan na IKAW AY BABALIK kapag natapos na ang pagpapa-retrofit. Kung hindi ka nakapagpadala ng sulat sa nagmamay-ari, hindi mo kailangang mangamba. May karaptan ka pa rin na bumalik sa iyong inuupahan. Maari mong ipadala ang sulat sa mas late na petsa.

>Top of page