Nếu Bạn Không Thể Trả Tiền Thuê Nhà Ngay Bây Giờ, Bạn Không đơn độc