Kung Paano Makipag-Ugnayan sa Mga Tenant Rights GroupsAng guide na ito ay para sa mga nangungupahan sa San Francisco. Para sa mga nananinirahan sa labas ng San Francisco, maaring basahin ang Coronavirus Resource Guide na ginawa ng Tenants Together.

Mga Pagbabago sa Pagpapayo ng Nangungupahan

Karamihan sa mga organisasyon ay inilipat ang pagpapayo sa pamamagitan ng telepono o appointment sa telepono kung kinakailangan. Maaring basahin ang listahan sa ibaba para matuklasan kung paano makipag-ugnayan sa mga organisasyon ng pagpapayo at legal na serbisyo para sa nangungupahan. Maaring bisitahin ang kanilang websites para sa pinaka sariwang impormasyon.

Mga Organisasyong Nagpapayo sa Nangungupahan

Mga Nangungupahan sa SRO

Serbisyong May Abogado

Mga Ibang Serbisyo (abangan)SAN FRANCISCO RENT BOARD: Para sa Pagpapayo sa Telepono, tumawag  sa (415) 252-4631 Lunes hanggang Biyernes, alas-9 ng umaga hanggang alas-12 ng tanghali at ala-1 ng hapon hanggang alas-4 ng hapon.. Para sa paghain ng dokumento na may konting pahina, kabilang ang aplikasyon sa tenant hardship, maaring i-scan at i-attach ang mga dokumento sa PDF format at ipadala ito sa: rentboard.311@sfgov.org or i-fax sa (415) 252-4699. Paki banggit ang iyong buong pangalan, numero ng telepono, kasalukuyang address at email address (kung mayroon).


MGA ORGANISASYONG NAGPAPAYO SA NANGUNGUPAHAN.

BILL SORRO HOUSING PROGRAM (BiSHoP) Para ito sa humihingi ng tulong sa pag-apply at pag-hain ng affordable housing applications o impormasyon tungkol sa karapatan ng nangungupahan. Ang pagpapayo ay sa pamamagitan lamang ng telepono: Tumawag sa (415) 513-5177 or mag-email sa info@bishopsf.org. Paki iwan po ang iyong pangalan, numero ng telepono, ang dahilan ng iyong pagtawag at ang oras para tawagan kang muli. May isang housing counselor na makikipag-ugnayan sa iyo.
Mga Wika: Ingles, Tagalog, Español, Frances at Arabo.

HOUSING RIGHTS COMMITTEE OF SF (HRCSF) Ang pagpapayo ay sa pamamagitan lamang ng telepono: Tumawag sa numerong nakalista sa ibaba at mag-iwan ng mensahe kasama ang iyong pangalan, numero ng telepono, at ibahagi sa amin kung ikaw ay nangungupahan sa HUD o nakakatanggap ng Section 8 at isang maikling mensahe tungkol sa iyong situwasyon:
Opisina sa Mission – (415) 703-8634 (Oras ng Tawagan: ala-1 hanggang alas-4 ng hapon. Lunes-Huwebes)
Mga Wika: Ingles, Español, Cantonese at Mandarin
Opisina sa Westside   – (415) 947-9085 (Oras ng Tawagan: alas-9 ng umaga hanggang alas-12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules-Biyernes; sarado tuwing Martes)
Mga Wika: Ingles, Russo, Cantonese at Mandarin

SAN FRANCISCO TENANTS UNION (SFTU) Wala munang pagpapayo sa personal.  Ang mga miyembro ng SFTU ay inaabisong tumawag gamit ang numero na para sa miyembro lamang. Ang mga hindi-miyembro ay dapat kumpletuhin ang form na ito. Ang form ay maibabalik sa iyong email address (kadalasan, matatanggap mo ito sa loob ng 10 minuto)-- at i-email mo ang natanggap na form sa info@sftu.org. Isang volunteer na tagapayo ay kadalasang makikipag-ugnayan sa iyo sa susunod na araw, kabilang ang weekends.

SOUTH OF MARKET COMMUNITY ACTION NETWORK (SOMCAN)Oras ng Pagpapayo: Ang pagpapayo ay sa pamamagitan lamang ng telepono. Lunes hanggang Biyernes, alas-10 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi sa pamamagitan lamang ng appointment. Kailangan i-schedule ang appointment isang araw bago ang iyong ninanais na appointment. Para gumawa ng appointment, tumawag/ mag-text sa (650) 273-6713. Maari din gumawa ng appointment dito o mag-email sa tenantcounseling@somcan.org. Paki banggit ang iyong pangalan, numero ng telepono, at maikling mensahe tungkol sa iyong situwasyon.
Mga Wika: Ingles at Tagalog

TENDERLOIN HOUSING CLINIC CEOP PROGRAM Ang mga appointment sa personal ay makakamit lamang pagkatapos ng pagkonsulta sa telepono. Mag iwan ng mensahe sa (415)775-7110 ext.: 1702 o magpadala ng email sa allyn@thclinic.org Paki iwan ang iyong pangalan, numero ng telepono at maikling mensahe tungkol sa iyong situwasyon.
Mga Wika: Ingles at EspañolSA MGA NANGUNGUPAHAN SA SRO. 

CENTRAL CITY SRO COLLABORATIVE Ang Central City SRO Collaborative at La Voz Latina ay nag-aasikaso ng appointments sa personal pagkatapos ng pagkonsulta sa isang miyembro ng staff sa telepono.  Tumawag sa (415) 983-3970 (La Voz) o (415) 775-7110 (CCSROC)
Mga Wika: Ingles at Español 

CHINATOWN SRO COLLABORATIVE Mayroon paring In-person clinic, ngunit tumawaga muna dito: 415-984-2728. Paki iwan ang iyong pangalan, numero ng telepono at may tagapayo na tatawag sa iyo. Para Makipag-tagpo sa Counselor sa Personal: Drop-in clinic  tuwing Lunes, alas-2 hanggang alas-4 ng hapon at Huwebes alas 10 y media ng umaga hanggang alas-2 y media ng hapon. 663 Clay Street San Francisco
Mga Wika: Cantonese, Mandarin at Ingles. 

MISSION SRO COLLABORATIVE  Para sa karaniwang suporta o referral tumawag sa 415.282.6209 EXT 150
Mga Wika: Ingles at Español