Ayuda Para sa Upa sa Gitna ng COVID-19

Paghahatian ng mga nakatira sa San Francisco ang milyon-milyong dolyar ng ayuda sa lalong madaling panahon. Magbibigay kami ng update sa pahinang ito, kapag nagkaroon na ng karagdagang kaalaman tungkol sa pag-aaply nito.

Mga Lokal na Pondo:

  • Noong Nobyembre 2020, ipinasa ng mga botante ang Proposition I. Ang bagong buwis sa malakihang transaksyon na may kinalaman sa pagbenta ng lupain ay inaasahang makakadagdag sa milyon-milyong dolyar para mapondohan ang ayuda sa utang ng mga nangungupahang hindi nakakabayad ng upa. (At milyon-milyon pa ang ilalaan para sa pagtatayo ng abot-kayang pabahay). Sinisikap namin na mapapaghatian ang ayudang ito sa lalong madaling panahon!
  • Para sa kaalaman tungkol sa pagkuha ng ayuda para mabayaran ang kinakailangang 25% ng upa sa ilalim ng pang-estadong batas, pumunta sa pahinang pinamagatang “Makakakuha ng Tulong”.

Mga Pang-estado at Pambansang Pondo: Ang estado ng California ay makakakuha ng $2.6 bilyon para mabayaran ang utang sa upa dulot ng pandemia. Hindi pa nililikha ang sistema tungkol sa pag-apply ng pondo, tinitiyak namin na magsisimula ito sa ika-15 ng Marso 2021. Hindi pa tinitiyak kung ano ang magiging proseso dito, ngunit ito ang aming alam ngayon:

  • Nakalaan ang pang-estadong pondo para sa mga sambahayan na mababa ang sahod (low income),  o sumasahod ng mas konti pa sa 80% ng area median income (AMI). Mabibigyang prioridad ang mga sambahayan na sumasahod ng konti pa sa 50% AMI o ang mga nawalan ng kabuhayan ng mahigit 3 buwan. 
  • Ang halaga ng makukuhang ayuda ay depende kung makikipag-kasundo ang iyong kasero(a):
    • Kung nais tanggapin ng iyong kasero(a) ang ayuda para mabayaran ang iyong utang sa upa, sasagutin ng estado ang 80% ng iyong hindi nabayarang upa sa pagitan ng Abril 2020-Marso 2021. Ngunit, kailangang kanselahin ng iyong kasero ang natitirang utang na 20%. 
    • Kung hindi makikipag-sundo ang iyong kasero(a) sa sistemang nasa itaas, makakakuha ka lang ng ayudang 25% ng hindi nabayarang upa sa mga petsang ito. Sapat ito para maiwasang mapalayas, subalit hindi matatanggal ang iyong buong utang sa upa.

**Ang pagtanggi ng kasero(a) sa pagtanggap ng ayuda mula sa kwalipikadong nangungupahan ay marahil na hindi sila magiging kwalipikado sa pagkolekta ng buong utang sa upa: lalo na kapag sinampahan na nila ang nangungupahan sa kasong pagbayad ng utang.